Praktijk voor
Osteopathie
Lysbeth Bol


Aldenhof 70-03
6537 DZ Nijmegen

Prinsenhof 4
6666 CB Heteren

Tel: (026) 472 30 47

Werkwijze - Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

1. Betaling direct aansluitend aan de behandeling. Betaling kan contant of via pin. Een nota zal na betaling overhandigd worden. De nota kunt u aan de zorgverzekeraar overhandigen, waarna deze de eventuele vergoeding aan u over zal maken.

2.Bij te laat of niet afmelden kan de voor u gereserveerde ruimte niet meer voor iemand anders gebruikt worden. Om deze reden dient u bij verhindering van een ingeplande afspraak deze uiterlijk 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan via de e-mail, telefonisch of via de website. Indien u niet tijdig annuleert, zal een deel van de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Deze kunt u niet bij uw zorgverlener indienen, daar het geen behandeling betreft.

3. Ondanks dat uw osteopaat bereid is uw vraag over de vergoeding te beantwoorden, blijft u zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op uw behandelingen.

4. De namens de praktijk afgezegde afspraken worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. U kunt geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.


Privacyreglement

Om uw behandelingen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de osteopaat een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Uw osteopaat is gebonden aan het beroepsgeheim, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan en er mag alleen met uw toestemming gegevens aan derden worden verstrekt. U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. 


Vragen en klachten

De praktijk doet haar uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat dan aan ons kenbaar maakt. Probeer in eerste instantie met de osteopaat uw klacht te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan tot een bevredigende oplossing leiden. Wanneer een klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen we deze helaas niet meer in behandeling nemen.
Indien u met betrekking tot uw klacht niet met uw osteopaat overeen kunt komen, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het NRO om de klacht daar te melden. Zie hiervoor de folder klacht- en tuchtrecht binnen de osteopathie of raadpleeg www.osteopathie-nro.nl  Link Klachtrecht.

De osteopaat die u in deze praktijk behandeld is aangesloten bij de Nederlands Vereniging voor Osteopaten (NVO) en is geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (het NRO).

© 2024 | Lysbeth Bol