Praktijk voor
Osteopathie
Lysbeth Bol


Aldenhof 70-03
6537 DZ Nijmegen

Prinsenhof 4
6666 CB Heteren

Tel: (026) 472 30 47

Wat is osteopathie - Organisatiestructuur

Organisatiestructuur.

In Nederland zijn de volgende instanties voor de osteopathie actief: 
  • College van Osteopathie (CvO)
  • Stichting Nederlands Register voor Osteopathie (NRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).
Het College voor Osteopathie is een onafhankelijk college dat tot taak heeft, het bevorderen van de kwaliteit van de osteopatische beroepsuitoefening. Hij doet dit door het vaststellen van het beroepscompetentieprofiel osteopathie, de beroepscode osteopathie, het “reglement erkenningscriteria opleiding en nascholing osteopathie”, het vaststellen van de eisen voor inschrijving in het Register NRO e.a. Bij het uitoefenen van deze taken houdt het college rekening met de maatschappelijke en financiële gevolgen van zijn beslissingen. Het college bestaat uit een organisatieadviseur, twee juristen en een arts. Tevens worden zij bijgestaan door 3 osteopaten D.O. MRO. (een van het NRO, een van het NVO en een op voordracht van de drie grootste opleidingen osteopathie in Nederland)
De Stichting Nederlands Register voor Osteopathie is het uitvoerende en controlerende orgaan voor de vastgelegde regelgeving voor het beroep osteopathie in Nederland. Deze is ondergebracht in de verschillende commissies zoals de Registratiecommissie, de Accreditatiecommissie en Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie behartigt de belangen van osteopaat en patiënt in het algemeen. Ook hier zijn verschillende commissies die zich bezighouden met o.a. PR, Verzekeringen, Wetenschappelijk onderzoek,  Informatieverstrekking door het uitgeven van folders, onderhoud van de website etc. Het NVO heeft samen met het NRO invloed op het reglement van het College van Osteopathie.  

De opleidingen en registratie

Nederland en België heeft drie grotere opleidingen voor Osteopathie.
• The  International Academy of Osteopathy (IAO) met zetel in Gent ( http://www.iao.be/ )
•  Het College Sutherland met zetel te Amsterdam. ( http://www.college-sutherland.nl/ )
•  Het Flanders International College of Osteopathy (FICO) ( http://www.fico.be/ )

De meeste osteopaten in Nederland zijn van oorsprong fysiotherapeut of arts en hebben hierna de deeltijdopleiding osteopathie gevolgd. Deze duurt vijf jaar. In het laatste jaar wordt men geacht een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren vanuit een osteopatische visie. Ieder jaar wordt afgesloten met een jaarexamen. Na het laatste opleidingsexamen volgt nog een examen voor een internationale jury. Studenten die deze opleiding met succes hebben afgesloten en hun thesis en internationale jury-examen hebben afgerond kunnen zich laten registeren in het NRO- of het NOF-register.
Registratie vindt uiteindelijk plaats als de osteopaat aan alle eisen met betrekking tot praktijkinrichting, uitvoering en handhaving voldoet. Dan kan een osteopaat zich in Nederland Osteopaat D.O. MRO noemen.
Deze praktijk voldoet aan al deze eisen en is geregistreerd bij het NRO en lid van het NVO
© 2019 | Lysbeth Bol